Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. BijRisma heeft tot doel dienstverlenende activiteiten voor wat betreft coaching, training en advies uit te oefenen en is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 75707756.
 2. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met BijRisma. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, evenals 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BijRisma.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BijRisma en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de klant’), evenals op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van BijRisma, voor of tegenover de klant, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.
 4. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de klant gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak tegenover BijRisma, schriftelijk aan BijRisma mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak tegenover BijRisma vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de klant is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. BijRisma is niet aansprakelijk tegenover de klant, zolang de klant zijn verplichtingen tegenover BijRisma niet is nagekomen.
 5. BijRisma is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 6. Elke aansprakelijkheid van BijRisma is beperkt tot het bedrag waarop BijRisma (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat BijRisma  verband met die verzekering draagt.
 7. BijRisma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met BijRisma. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 8. Ingeval niet tot de organisatie van BijRisma de behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.
 9. BijRisma heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.
 10. Betaling van de declaraties van BijRisma dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de klant in verzuim. Klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Klant is gehouden op eerste verzoek van BijRisma voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van BijRisma op klant onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van BijRisma die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% (zegge vijftien procent) van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van klant.
 11. Op de rechtsverhouding tussen BijRisma en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

BijRisma